IFRS 16 -standardin oikaistut talousluvut vaikuttivat selvästi Finnairin vuoden 2018 avainlukuihin

A321ER_10Finnair on 1.1.2019 alkaen soveltanut uutta IFRS 16 Vuokrasopimukset standardia käyttäen täysin takautuvaa menettelyä. Finnair on lisäksi muuttanut lentokoneen runkokomponenttien kuten matkustamon osien ja rungon huoltojen laskentaperiaatteita sekä muuttanut tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman esitystapaa. Muutos vaikutti selvästi Finnairin vuoden 2018 avainlukuihin.

Finnair oikaisi vuoden 2018 taloudellisen raportointinsa vastaamaan uusia raportointiperiaatteita.  Muutosten vaikutuksia taloudellisiin tavoitteisiin Finnair arvioi osana strategiatyötään ja päivittää niitä sen edetessä.

Vertailukauden tiedot oikaistiin, ja IFRS 16 standardin kumulatiivinen vaikutus kirjattiin takautuvasti oikaisuna oman pääoman avaavaan saldoon 1.1.2018. Muutoksen seurauksena yhtiön oma pääoma laski 103,2 miljoonaa euroa, josta 99,3 miljoonaa euroa johtui IFRS 16:sta ja 3,9 miljoonaa euroa muutoksista laskentaperiaatteissa.

Finnairin vertailukelpoinen liiketulos parani 49 miljoonaa euroa, josta 54,7 miljoonaa euroa johtui IFRS 16:sta ja -5,7 miljoonaa euroa muutoksista laskentaperiaatteissa. Liiketulos parani 48,8 miljoonaa euroa. Nettotulos sen sijaan laski 49 miljoonaa euroa, josta -44,3 miljoonaa euroa johtui IFRS 16:sta ja -4,7 miljoonaa euroa muutoksista laskentaperiaatteissa.

Suurin osa tulosheikennyksestä johtui Finnairin mukaan USD-määräisen vuokravelan muuntamisesta euroiksi ja siitä aiheutuvista realisoitumattomista kurssitappioista. Tulevaisuudessa kurssivaikutus voi olla positiivinen tai negatiivinen, riippuen tilinpäätöshetken USD-kurssista.

 Vuoden 2019 alusta alkaen Finnair vähentää taseen valuuttapositiosta aiheutuvaa tuloslaskelman volatiliteettia käyttämällä suojauksia. Tuleva vuotuinen vaikutus tulokseen riippuu standardin piiriin kuuluvan sopimuskannan koosta ja vuokra-ajasta.
    Kassavirrassa vuokravelan maksut siirrettiin liiketoiminnan rahavirrasta rahoituksen kassavirtaan, mikä paransi liiketoiminnan rahavirtaa 111,9 miljoonaa euroa ja pienensi vastaavasti rahoituksen rahavirtaa.

Finnairin velat kasvoivat 1 091,6 miljoonalla eurolla, kun standardin piiriin kuuluvien vuokrasopimusten vuokramaksujen nykyarvo kirjattiin taseelle.

    Taseen vastaavat kasvoivat 992,3 miljoonalla eurolla uuden omaisuuserän (oikeus käyttää vuokralle otettua omaisuuserää) kirjauksen myötä. Uuden omaisuuserän tasearvosta noin 80 % on lentokoneita.

Poistot kasvoivat, kun uutta käyttöoikeuslaivasto-omaisuuserää poistettiin, mikä heikensi vertailukelpoista liiketulosta. Standardin piiriin kuuluvien vuokrasopimusten vuokrat siirtyivät toiminnallisen liiketuloksen alapuolelle vuokravelan takaisinmaksuihin ja rahoituskuluihin, mikä paransi vertailukelpoista liiketulosta.


Finnair muutti myös lentokoneen runkokomponenttien ja huoltojen laadintaperiaatteita

Finnair on uudelleenarvioinut lentokoneen runkokomponenttien sekä huoltojen kirjanpitokäsittelyä. Aikaisemmin vain runkojen raskashuollot oli erotettu omaksi huoltokomponentikseen, mutta jatkossa erottelua tarkennetaan kattamaan myös muut olennaiset huoltokokonaisuudet ja matkustamokomponentit, kuten laskutelineet ja business-luokan istuimet.

Vuoden 2019 alusta lähtien eri komponentit poistetaan niiden taloudellisen käyttöiän tai huoltojakson aikana. Aikaisemmin huoltokustannukset on kirjattu kuluksi niiden syntymishetkellä.

Finnair muuttaa lisäksi vuokrattujen lentokoneiden huoltojen varauskäytäntöä ja kirjaa niistä jatkossa varauksen samalla periaatteella kuin omistamiensa koneiden huolloista.

Laskentakäytännön muutos pienentää huoltokustannuksiin liittyvää volatiliteettia, mikä parantaa tuloksen ennustettavuutta ja vertailukelpoisuutta eri kausien välillä.


Muutokset tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman esittämisessä

Finnair on uudistanut tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman esitystapaa ryhmittelemällä tuloslaskelmassa kustannukset liiketoimintalähtöisemmiksi kokonaisuuksiksi ja lisäämällä kaikkiin laskelmiin IFRS 16:n mukaiset rivit.

Uudessa tuloslaskelmarakenteessa volyymisidonnaiset toiminnalliset kulut on siirretty muista kuluista omille olennaisille riveilleen.  Finnairin mukaan kaikissa laskelmissa rivien nimet on muutettu niiden sisältöä paremmin kuvaaviksi.


Lue myös: