Lentäjien väsymystutkimuksen tulokset julki - lepoajat työvuorojen välillä riittämättömät palautumiseen

BlacklabeledEuroopanlaajuinen lentäjien väsymystutkimus paljasti merkittäviä puutteita lentoyhtiöiden käytännöissä, joilla pyritään vastaamaan viranomaisten asettamiin vaatimuksiin työntekijöiden jaksamisen turvaamisessa ja lentoturvallisuuden varmistamisessa. Tutkimustuloksien mukaan myös valvovan viranomaisten toimissa olisi suuria eroja.

 

Mikrounet ohjaamossa, riittämättömät lepomahdollisuudet, jotka eivät estä kumulatiivista väsymystä sekä lentotehtävien pidentäminen yli lain salliman enimmäisrajan huolestuttavat eurooppalaislentäjiä.

Euroopan lentäjiä edustavan lentäjäliitto ECA:n (European Cockpit Association) julkaisema raportti maalaa huonon kuvan väsymisriskien hallinnasta eurooppalaisessa ilmailussa. Kyseinen Baines Simmons -konsulttiyhtiön laatima väsymystutkimusraportti perustuu lentäjäliitto ECA:n kanssa toteutettuun vapaaehtoiseen verkkokyselyyn, johon vastasi heinäkuussa 2023 lähes 6900 eurooppalaislentäjää.

Tutkimuksen taustalla on mm. Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA:n kesäkuussa 2023 julkaisema turvallisuustiedote koskien kesäajan liikenneohjelmia, niiden häiriöitä sekä kireää resurssointia, joihin toimijoiden tulisi varautua. EASA:n lentoturvallisuustiedote on ilmailuviranomaisen virallinen työkalu, jolla halutaan kiinnittää lentoalan toimijoiden huomiota ajankohtaisiin lentoturvallisuusaiheisiin.

Eurooppalaislentäjiä edustavan ECA:n kyselytutkimuksen perusteella lentäjien väsymys oli kasvussa jo ennen kesän 2023 ruuhkapiikkejä ja jopa kolme neljästä vastaajasta oli edellisen neljän viikon aikana kokenut mikrounen ohjaamossa ja neljäsosa viisi tai useamman kertaa samalla aikajaksolla.

Sky_sunset1 ECA:n mukaan kyselytutkimuksen vastaukset ovat herätys lentoalalle laittaa lentoturvallisuus selkeästi muiden asioiden edelle. Väsymystutkimukseen vastanneista lentäjistä jopa 72,9% koki, että lepoajat työvuorojen välillä ovat riittämättömät palautumiseen.

ECA:n mukaan kaksi suurinta tiukan resursoinnin ongelmaa ovat lentohenkilökunnan väsymys ja jatkuva systemaattinen paine osalla lentoyhtiöistä. ECA nosti esiin lentoalalla pitkään vallinneen tilanteen, jossa puutteellinen resursointi on nostanut lentoyhtiöiden lentäjiin kohdistamaa painetta lentää väsyneenä.

Väsymykseen liittyvät riskit on lentäjien parissa laajasti tiedostettu ja lentäjäliitot kannustavat jäseniään raportoimaan väsymyksestä virallisia reittejä pitkin. Lentäjäliittojen mukaan vain väsymys näkyväksi tekemällä voidaan lentoyhtiöiltä vaatia toimenpiteitä esimerkiksi riittävän levon varmistamiseksi työvuorosuunnittelulla ja riittävällä resursoinnilla.

Tutkimuksen huonoimmat arvosanat väsymyksen hallinnasta, lepoajoista, viranomaisrajojen ylityksestä ja työntekijöiden pelosta olla käyttämättä viranomaisrajoitusten työvuorokohtaiseen ylittämiseen mahdollistavia menettelyjä saivat Maltalle, Espanjaan, Irlantiin ja Isoon-Britanniaan rekisteröidyt lentoyhtiöt.

"Havainnot ovat huolestuttavia ja selkeitä merkkejä siitä, että väsymyksen riskejä ei hallita hyvin monessa Euroopan lentoyhtiössä. Tutkimuksen tietojen perusteella Euroopassa on lentoyhtiössä selkeitä haasteita ja puutteita väsymyksen hallinnassa ja viranomaisten valvonnassa on aukkoja. Parannuksia on selkeästi vaadittu, mutta samalla Euroopassa on puute standardoinnista", sanoi ECA:n pääsihteeri Philip von Schöppenthau.

Vastaajista jopa yli 60% koki, että kieltäytyminen viranomaisrajan ylityksestä eli ns. commander´s discretion -menettelystä kieltäytyminen johtaisi mahdollisesti kielteisiin seurauksiin työntekijää kohtaan. Samalla tutkimuksen perusteella viranomaisen mahdollistama työvuoron jatkaminen normaalit viranomaisrajat ylittäen oli laajasti käytössä, sillä joka viides vastaaja on turvautunut työpäivän jatkamiseen viranomaisen mahdollistaman jouston muodossa esimerkiksi epäsäännöllisyystilanteiden johdosta.

Tutkimuksen mukaan lentoyhtiöillä olisi merkittäviä puutteita väsymyksen raportoinnissa ja sen mukaisissa korjauksissa vuorosuunnitteluun. Vain 10,8% vastaajista ilmoitti, että väsymysraportointi on johtanut varsinaisiin lentoturvallisuutta lisääviin muutoksiin lentoyhtiön toiminnassa. ECA nosti esiin myös heikon tiedottamisen väsymysraporteista. Tutkimuksen mukaan vain 13,2% vastaajista lentoyhtiön tiedottavan hyvin miehistöjä väsymysraportteihin liittyen. Huolta aiheutti myös se, että vain 12 prosenttia vastaajista ilmoitti luottavansa lentoyhtiönsä raportointijärjestelmään.

”Väsymyksen riskienhallintajärjestelmän (FRMS, Fatigue Risk Management System) toimivuuden näkökulmasta järjestely vaatii kaksisuuntaista viestintää ja molemminpuolista luottamusta. Lentäjiltä vaaditaan aktiivisuutta raporttien kirjoittamisen muodossa ja lentoyhtiöiltä kommunikointia riskianalyysiin perustuvasta päätöksenteosta raporttien pohjalta”, kertoi Suomen Lentäjäliitto FPA:n puheenjohtaja Akseli Meskanen Lentoposti.fi:lle.

“Tutkimuksen perusteella vähintäänkin lentoyhtiöiden viestinnässä lentäjille on selkeitä vaillinaisuuksia rapauttaen lentäjien luottamusta itse järjestelmään. Huomioitavaa on, että nykyiset EASAn lentoaikarajoitukset (Flight Time Limitations) vaativat väsymyksen tuomien riskien hallintaa joko Safety Management Systemin (SMS) tai FRMS:n kautta”, jatkoi Meskanen.

Tutkimuksessa lentäjäliittoja huolestuttaa erityisesti monen lentäjän esiintuoma huoli potentiaalisista negatiivisista vaikutuksista yksilöön, mikäli esimerkiksi epäsäännöllisyystilanteisiin tarkoitettua harkinnanvaraista työaikarajoitteista joustamista (ns. Commander´s discretion) ei lentäjien toimesta hyväksyttäisi käyttöön.

”Lentäjiltä vaaditaan suoraselkäistä toimintaa lentoturvallisuuden varmistamiseksi jokapäiväisessä työssä. Lentoturvallisuuden kannalta on erittäin huolestuttavaa, mikäli työnantajien toimesta edes etäisesti tai epäsuorasti kohdistettaisiin painetta lentäjiin jaksamisen rajoilla toimiakseen. Lentäminen väsyneenä on yksiselitteisesti viranomaisen toimesta kiellettyä ja lentäjien tekemää arviota omasta jaksamisesta tulee kunnioittaa, vaikka tilanteessa olisikin lentoyhtiön näkökulmasta läsnä myös operatiivista tai taloudellista painetta”, päätti Meskanen.

 “Toivomme, että EASA ja kansalliset viranomaiset katsoisivat lentäjien väsymystutkimuksen havaintoja tarkasti ja ryhtyvät toimenpiteisiin varmistaakseen väsymykseen liittyvien riskien hallinnan lentoyhtiössä", toivoi ECA:n von Schöppenthau.

ECA:n mukaan sen julkistaman väsymysraportin tavoitteena on auttaa eurooppalaisia lentoyhtiöi väsymisriskien hallinnan jatkuvassa parantamisessa sekä tarjota näkemyksiä sekä kansallisten että eurooppalaisten viranomaisten turvallisuusvalvonnan vahvistamiseksi. Suomalaislentäjiä  edustava Suomen lentäjäliitto FPA on ECA:n jäsenliitto.

ECA: A fatigue survey of European Pilots, Baines Simmons Report, 2023 (PDF-tiedosto)

Lue myös: