Lentoliikenteen turvallisuuskulttuuri hyvällä tasolla - resurssipuutteita turvallisuuden kehittämisessä

Airbus_nosesLiikenteen turvallisuusvirasto Trafi tilasi keväällä 2015 SITO Oy:ltä turvallisuuskulttuuriselvityksen, johon kutsuttiin 49 ilmailun, 43 merenkulun ja 15 rautatieliikenteen organisaatiota. Trafi käyttää selvitystä lähtötietona todentaessaan uuden suorituskyky- ja riskiperusteisen toimintamallinsa vaikuttavuuden.


Trafi siirtyi kesällä 2015 suorituskyky- ja riskiperusteiseen toimintamalliin. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että Trafin valvontaa ohjataan yhä enemmän organisaatioiden toiminnan suorituskyvyn ja riskitason perusteella.

Selvityksessä käytettiin useita eri tiedonhankintamenetelmiä kuten asiantuntijahaastatteluita,  internet kyselyä  ja ryhmähaastatteluja. Kyselyyn  ja  ryhmähaastatteluihin  osallistuneet  organisaatiot  valittiin  Trafin  eri  liikennemuotojen  asiantuntijoiden  ehdotuksesta.

Ilmailualalta selvityksessä olivat lentopaikat, lentoyhtiöt, helikopteriyhtiöt, koulutusorganisaatiot, huiltotoiminta ja catering-palvelut.

Patria_FNTP_harjoituslaiteKysely lähetettiin 21 lentopaikalla, viidelle lentoyhtiölle, yhdelle helikopteriyhtiölle, 13 koulutusorganisaatiolle, viidelle huoltotoimintayritykselle ja kahdelle catering-yhtiölle. Asiantuntijahaastatteluja tehtiin kahden lentoyhtiön, neljän koulutusorganisaation ja yhden huoltotoimintayrityksen kanssa. Ryhmähaastatteluja tehtiin yhden lentoyhtiön ja neljän koulutusorganisaation kanssa.

Ilmailun  asiantuntijoiden vastaukset olivat Trafin mukaan keskimäärin hyvin yhteneväisiä,  vaikka koulutusorganisaatioiden ja lentoyhtiön välillä ilmeni eroavaisuuksia esimerkiksi kustannus- ja ajankäyttöresurssien osalta.

Lentoyhtiöiden asiantuntijahaastatteluiden vastauksien mukaan turvallisuuden ennakoivaa kehittämistä rajoittavat kustannukset ja resurssien puute. Koutusorganisaatioiden vastausten mukaan niiden resurssitilanne on lentoyhtiöitä parempi.

Ilmailuoperaattorit ja lentopaikat näkevivät turvallisuuskulttuurin nykytilan keskimääräistä parempana lähes kaikissa kysymyskategorioissa Lentopaikat puolestaan pitivät turvallisuuskulttuurin tärkeyttä muita vastaajaryhmiä korkeampana.

Liikennejärjestelmän turvallisuuskulttuurin arviointi toistetaan vuonna 2018. Vertaamalla silloin saatavia tuloksia tämän vuoden tuloksiin sekä tarkastelemalla turvallisuuskulttuurin kehittymistä tällä aikajaksolla Trafi arvioi suorituskyky- ja riskiperusteisen toimintamallinsa vaikuttavuutta ja toimivuutta.

Trafi: Liikennealan organisaatioiden turvallisuuskulttuurin nykytilaselvitys (PDF-tiedosto)

Lue myös: