Heinemann jatkaa Finnairin hallituksen puheenjohtajana - ei osinkoja kuluneelta vuodelta

Finnair_HeinemannFinnair Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä torstaina 27. maaliskuuta. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Päätösten mukaan vuoden 2013 osalta ei makseta. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa edelleen Klaus W. Heinemannin.

Yhtiökokous hyväksyi Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen ja vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7).

Maija-Liisa Friman, Klaus W. Heinemann, Jussi Itävuori, Harri Kerminen ja Gunvor Kronman valittiin hallitukseen uudelleen. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Jaana Tuominen ja Nigel Turner. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Klaus W. Heinemannin.

Yhtiökokouksen päätöksellä hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio seuraavasti: 61 200 euroa hallituksen puheenjohtajalle, 32 400 euroa varapuheenjohtajalle sekä 30 000 euroa muille hallituksen jäsenille. Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen Suomessa asuville jäsenille kokouspalkkiona 600 euroa ja ulkomailla asuville jäsenille 2 400 euroa kultakin hallituksen tai sen valiokunnan kokoukselta.

Uusi hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä ensimmäisessä kokouksessaan Harri Kermisen hallituksen varapuheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Maija-Liisa Friman ja jäseniksi Harri Kerminen ja Nigel Turner.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jussi Itävuori ja jäseniksi Harri Kerminen, Gunvor Kronman ja Jaana Tuominen.

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.


Valtuutus omien osakkeiden hankintaan ja luovutukseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

HOTT_8Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmissä.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2013 hallitukselle antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti:

Luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista luovutuksia koskevista ehdoista, mukaan lukien kenelle, mihin hintaan ja millä tavoin yhtiön omia osakkeita luovutetaan.

Omien osakkeiden luovuttaminen voi painavasta taloudellisesta syystä tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2013 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden luovuttamisesta.

Lue myös: