Traficom selvittää uutta sääntelyä koskien osaomisteisten ilma-alusten lentotoimintaa Suomessa

Traficom_liiviLiikenne- ja viestintävirasto Traficom pyrkii turvaamaan osaomisteisten ilma-alusten (fractional ownership) käytön oikeusvarmuuden sekä luovan tasapuolisemmat toimintaedellytykset perinteiselle kaupalliselle lentotoiminnalle ja osaomisteisten ilma-alusten käytölle.

Ilma-alusten osaomistus eli ns. fractional ownership on viime aikoina yleistynyt toimintamalli, jossa henkilö ostaa ilma-aluksesta osuuden ja saa sitä kautta käyttöoikeuden myös järjestelyä hallinnoivan yrityksen muuhun lentokalustoon.

Tällaisessa toiminnassa hallinnoiva yritys järjestää ilma-alukselle lentomiehistön sekä vastaa sen huolto-, säilytys- ja muista kiinteistä kustannuksista ja järjestelyistä. Kustannukset katetaan ilma-alusten osaomistajilta kerättävillä kuukausimaksuilla. Suomessa tarjotaan jo nykyisin tällaista fractional ownership -lentopalvelua.

Osaomisteisten ilma-alusten toiminta sijoittuu luonteeltaan kaupallisen ja ei-kaupallisen lentotoiminnan välimaastoon.

Kansainvälisellä tai EU-tasolla ilma-alusten osaomistukseen perustuvaa lentotoimintaa ei ole vielä säännelty. Yhdysvalloissa asiasta on liikenneministeriön DoT:n (Department of Transportation) ja ilmailuviranomaisen FAA:n ohjeistusta, ja EU-jäsenmaista esimerkiksi Luxemburgissa on voimassa osaomisteisten ilma-alusten käyttöä koskeva viranomaismääräys.

Suomessa ei siis toistaiseksi ole osaomisteisten ilma-alusten lentotoimintamallista minkäänlaista sääntelyä. Traficom pitääkin lentoturvallisuuden varmistamiseksi tarpeellisena määritellä toimintaa koskevat keskeiset vaatimukset uudella määräyksellä.

Traficom pitää lentoturvallisuuden varmistamiseksi tarpeellisena määritellä toimintaa koskevat keskeiset vaatimukset koskien esimerkiksi lentotoimintamenetelmiä kuten mm. polttoainesuunnittelua, lentopaikkojen valintaa, palo- ja pelastuskalustovaatimuksia lentopaikoilla sekä lento- ja työaikarajoituksia.

Syyskuussa 2023 käynnistyneen määräyshankkeen aikana tehtävän määräysmuutoksen lausuntokierros tehdään keväällä 2024 ja määräyksen on tarkoitus tulla voimaan viimeistään syksyllä 2024.

Uudessa määräyksessä ei kuitenkaan ole tarkoitus käsitellä perinteistä  yhteisomistustilannetta, jossa useampi ilmailija hankkii ilma-aluksen yhteisesti kunkin omaan käyttöön ilman erillistä hallintaorganisaatiota.