Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen kuljettamien vaarallisten aineiden sääntelyä uudistetaan

C295_closeupHallitus esittää uutta lakia, joka säädettäisiin koskemaan Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa tapahtuvan vaarallisten aineiden kuljetusta ilma-aluksessa sekä muissa kuljetustavoissa. Uusi laki ottaisi entistä laajemmin ja yksityiskohtaisemmin huomioon Suomen turvallisuusympäristössä tapahtuneet muutokset ja niihin varautumiskeinot.

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltu kaikkia kuljetusmuotoja koskevan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (siviiliVAK-laki) kokonaisuudistus on tulossa voimaan 1.9.2023.

Sotilaalliseen toimintaan tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen liittyvän erityismateriaalin kuljetukset jäävät VAK-lain soveltamisalan ulkopuolelle. Syynä oli kuljetettavan materiaalin erityispiirteet.

Puolustusvoimat tarvitsee kuitenkin siviilitoimijoiden kuljetustukea vaarallisten aineiden kuljettamiseen lakisääteisten tehtäviensä täyttämiseksi normaaliolojen häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa. SiviiliVAK-lain soveltamisalaan jää siten edelleen sellainen sotilas- ja turvallisuusviranomaisten toimintoja palveleva vaarallisten aineiden kuljetus, jonka toteuttaja on siviilitoimija ja jota valvoo siviiliviranomainen.

Uuden lain tarkoituksena on taata Puolustusvoimien sujuva toiminta kaikissa olosuhteissa. Laki sisältäisi säännökset eri kuljetusosapuolten vastuista sekä viranomaisten tehtävistä ja toimivaltuuksista. Laki sääntelisi myös entistä kattavammin Suomessa toimivien kansainvälisten joukkojen vaarallisten aineiden kuljetuksia kaikissa kuljetusmuodoissa.

Laissa olisi myös säännökset esimerkiksi turvallisuusneuvonantajasta, pakkausten ja säiliöiden rakenteeseen liittyvistä vaatimuksista sekä vaarallisten aineiden kuljetukseen Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa liittyviin turvauhkiin varautumisesta ja turvatoimista.

Lisäksi lain on määrä torjua entistä tehokkaammin Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen vaarallisten aineiden kuljetuksista mahdollisesti ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle aiheutuvia riskejä.

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto toimisi muun muassa toimivaltaisena viranomaisena sotilasilmailuun liittyvien vaarallisten aineiden poikkeusten ja hyväksyntöjen myöntäjänä nykyisen Liikenne- ja viestintäviraston sijaan.  Samoin tarkastusosastolle kuuluisi jatkossa vaarallisten aineiden tievarsitarkastusten suorittaminen sekä katsastuksiin ja vaarallisten aineiden ajolupiin liittyviä valvontatehtäviä. Aiemmin Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto on voinut antaa vain puolustushallinnon sisäisiä määräyksiä.

Seuraavaksi esitys lähetetään lausuntokierrokselle. Eduskuntakäsittelyyn esitys lähetettäneen syksyllä 2023 - keväällä 2024.