Patria aloittaa lentäjäkoulutuksen Norralle - lisää koneita liikenneohjelmaan

Patria_tails_1(päivittynyt klo 17.45) Patria Pilot Training ja Nordic Regional Airlines, Norra, ovat sopineet uusien liikennelentäjien peruskoulutuksen toteuttamisesta. Ensimmäinen kurssi alkaa toukokuussa 2017. Haku- ja valintaprosessi käynnistyy 6. maaliskuuta 2017.

Koulutukseen valittavilta ei edellytetä aiempaa ilmailualan koulutusta. Kurssin hyväksytysti suorittavat opiskelijat saavat ehdollisen työpaikkalupauksen ja etusijan avoinna oleviin lentoperämiehen tehtäviin.

Ammattilentäjän koulutus on opiskelijalle maksullinen. Koulutuksen arvonlisäverollinen hinta on 102 900 euroa. Patria voi tarvittaessa taata opintolainaa jopa 80 prosenttiin saakka, jotta koulutuksen rahoitus ei muodostaisi estettä urapyrkimykselle. Lainan takaus toteutetaan yhteistyössä Helsingin Osuuspankin kanssa.

Patrian lentokoulutus tähtää ansiolentäjän lupakirjaan, johon liitetään monimoottori- sekä mittarilentokelpuutukset (CPL ME/IR). Oppilaat suorittavat myös liikennelentäjäteoriat (Frozen ATPL) ja MCC-ohjaamoyhteistyökoulutuksen. Lentotunteja oppilaalle tulee noin 200 ja teoriakoulutusta eri muodoissa noin 1000 tuntia.

Haku- ja valintaprosessi koulutukseen käynnistyy 6. maaliskuuta 2017. Nyt ilmoitettu lentokou­lu­tus alkaisi 2. toukokuuta 2017, ellei toisin ilmoiteta hakuprosessin aikana. Koulutus kestää noin 20 kuukautta.

Patria_Mikko_Paronen”Olemme tyytyväisiä aloittaessamme Norran lentäjien koulutuksen. Patrian vahva osaaminen ja lähes 20 vuoden kokemus peruskoulutuksesta takaavat tulevien lentoperämiesten korkeatasoisen ammattitaidon", sanoo Mikko Paronen, Patria Pilot Trainingin toimitusjohtaja.

"Norran antama ehdollinen työpaikkalupaus yhdessä Patrian rahoitustakauksen kanssa on hyvä kokonaiskonsepti oppilaalle. Uskomme tämän laskevan lahjakkaiden nuorten kynnystä hakeutua ilmailualalle”, jatkaa Paronen.

"Patrian lupaama lainan takaus ja Norran ehdollinen työllistysmislupaus antavat monille mahdollisuuden hakeutua lentäjäkoulutukseen", avaa Paronen uutta hakua Lentoposti.fi:lle.

Nor­ran tar­joa­maan jat­ko­kou­lu­tuk­seen pää­se­mi­sen ylei­se­nä edel­ly­tyk­se­nä on Nor­ran tarve uusil­le len­to­pe­rä­mie­hil­le eikä Pat­rian Kou­lu­tus­oh­jel­man me­nes­tyk­se­käs suo­rit­ta­mi­nen näin ollen au­to­maat­ti­ses­ti takaa op­pi­laal­le jat­ko­kou­lu­tus­paik­kaa. Norra ei ole korvausvelvollinen jos työpaikkaa ei olekaan tarjolla.

Norra ATR 72Nor­ran pal­ka­tes­sa uusia hen­ki­löi­tä lii­ken­ne­len­tä­jän työ­suh­tee­seen len­to­pe­rä­mie­hen teh­tä­viin, avoin­na ole­via uusia työ­paik­ko­ja tar­jo­taan en­si­si­jai­ses­ti hen­ki­löil­le, joil­le Norra on an­ta­nut eh­dol­li­sen työl­lis­tä­mis­lu­pauk­sen. Se on voi­mas­sa kah­den vuo­den ajan sen kurs­sin päät­ty­mis­päi­väs­tä lu­kien.

Työllistämislupauksen täyttyminen edellyttää mm. kurssin menestyksellistä suorittamista Norran päättämin kriteerein, voimassaolevaa lupakirjaa, hyvin arvosanoin suoritettua ohjaamoyhteistyökoulutusta ja liikennelentäjäteorioita sekä Patrian koulutuspäällikön puoltavaa lausuntoa. Edellisten lisäksi tarvitaan myös ilmailulääkärin lausunto.

Norra voi antaa vastaavia ehdollisia työllisyyslupauksi myös muita koulutuspolkuja käyttäville. Kyseessä ei siis ole sitova lupaus työpaikasta.


Lähivuosien lentäjätarve näyttää suurelta

Nor­ran ar­vion mu­kaan yhtiö tarvitsee len­tä­jiä lähivuosien ai­ka­na mer­kit­tä­vän mää­rän ellei markkinatilanteessa ei tapahdu odottamattomia ja merkittäviä muutoksia. Patrian lentäjäopinnot me­nes­tyk­sek­kääs­ti suo­rit­ta­neil­la op­pi­lail­la mah­dol­li­suus päästä Norran tyyppikoulutukseen.

Norra_Maunu_Visuri”Lentäjätarpeemme tulee jatkumaan tämän hetken näkemyksen mukaan vahvana useita vuosia, ja toiminnallemme on tärkeää valita oikeat henkilöt tähän vastuulliseen ja hienoon ammattiin", sanoo Norran toimitusjohtaja Maunu Visuri.

"Tiivis yhteistyö Patrian kanssa jo lentäjien koulutusaikana takaa hyvän alun lentoperämiehen tehtäviin Norrassa”, jatkaa Visuri.

Toukokuussa koulutuksen aloittavat lentäjäoppilaat valmistuvat vuoden 2019 aikana. Tuolloista rekrytointitahtia on vaikea ennustaa mutta Norra on palkannut viimevuosina kymmeniä lentäjiä. Tilanne on sama vuoden 2017 osalta. Lentäjiä on palkattu Norran molempiin konetyyppeihin eli ATR72-potkuriturbiinikoneisiin ja Embraer-suihkukoneisiin. Norralla on nykyisin noin 230 lentäjää.

Finnair_tails_small"Norralle töihin tuleva lentoperämies aloittaa kahden viikon mittaisella yhtiökoulutuksella, jota seuraavat tyyppikoulutus sisältäen teoriaa, simulaattori- ja reittikoulutusta. Tämä vaihe kestää noin 2-3 kuukautta", kertoo Norran lentotoiminnan johtaja Mikko Arapää Lentoposti.fi:lle

Norran palkat ovat kotimaassa kilpailukykyiset ja perämiehen kuukausiansiot ovat noin 3000  euron luokassa. Töihin tullessa perämiehet solmivat työnantajan kanssa kolmivuotisen koulutussitoumuksen, jonka arvo on 35 000 euroa. Norralla konetyyppikoulutus on maksuton.

Norran laivastossa on nykyisin 12 Embraer E190 -konetta ja 12 ATR72-konetta. Yhtiö on lentänyt liikenneohjelmaansa yhdeksällä Embraerilla yhden toimiessa varakoneena. Aiemmin koneiden omistaja Finnair oli suunnitellut kahdesta E190-koneesta luopumista mutta nyt ne pidetään laivastossa ja liikenneohjelmassa on jatkossa 11 Embraeria ja yksi varakone.

 

Patrialla laaja koulutusyhteistyö Finnairin kanssa

Patria Pilot Training toimii Tampere-Pirkkalan lentoasemalla, ja muuttaa siellä täysin uusin toimitiloihinsa keväällä 2017.

Patria Pilot Training ja Finnair julkistivat lokakuussa 2016 yhteistyön uudesta MPL (Multi Crew Pilot Licence) -lentokoulutuksesta. Ensimmäiset lentäjät ovat jo koulutuksessa. Lentoyhtiö Norra on Finnairin osaomistusyhtiö.

Päivitys kello 17.45. Lisätty osuus Norran antamasta koulutuksesta.

Artikkeli: Patrian uusi Airbus A320 -lennonharjoittelulaite otettiin käyttöön – Lentoposti kävi koelennolla

Lue myös: