KKV: Finnair sitoutui korjaamaan markkinointiaan lentomatkustuksen ympäristövaikutuksista

A321ER_10Kuluttaja-asiamies puuttui Finnairin epäselvään ympäristömarkkinointiin, jossa lentoyhtiön käyttämä ympäristöväittämä lentopolttoaineen kasvihuonekaasupäästöistä antoi harhaanjohtavan kuvan lentomatkustamisen myönteisistä ympäristövaikutuksista. Kuluttaja-asiamiehen mukaan Finnair sitoutui korjaamaan markkinointiaan.

Kuluttaja-asiamies kiinnitti huomiota Finnairin markkinoinnissaan käyttämään ympäristöväittämään ”hankimme uusiutuvaa lentopolttoainetta, joka vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 % –tavoitteenamme on olla täysin hiilineutraali vuonna 2045”.

KKV:n mukaan mainosta esitettiin laajalti eri markkinointikanavissa, mm. Twitterissä, joka tunnetaan nykyisin nimellä X, Facebookissa, Helsingin Sanomissa sekä Finnairin Instagram-tilillä. Mainoskuvituksessa käytettiin lisäksi ympäristöystävällisyyttä korostavaa kuvaa maapallosta ja lentokoneesta, jonka lentoreittiä seuraa vihreä juova.

”Ympäristöväittämää tukevat perustelut ja lisätiedot eivät voi olla usean klikkauksen ja linkin päässä itse väittämästä. Markkinointi on suunniteltava niin, ettei kuluttaja voi tulla huomaamattaan ohittaneeksi väittämää koskevaa täsmennystä", sanoi kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Kuluttaja-asiamies totesi, että Finnair ei esittänyt tekemänsä ympäristöväittämän laajuutta ja rajoja markkinoinnissaan selkeästi ja näin ollen jätti kertomatta kuluttajan kannalta olennaisia tietoja. Ympäristömarkkinoinnin on aina oltava paikkansapitävää, tarkkarajaista ja selkeää, jotta kokonaisvaikutelma ei muodostu kuluttajien kannalta harhaanjohtavaksi.

Lentoyhtiöiden ympäristöväittämiin otti kantaa jo kesäkuussa 2023 Euroopan kuluttajajärjestö (BEUC). Sen 22 jäsentä 18 eri Euroopan maasta jättivät valituksen Euroopan komissiolle ja kuluttajansuojayhteistyön CPC-verkostolle (Consumer Protection Cooperation) tuomiten 17 eurooppalaisen lentoyhtiön harhaanjohtavat ilmastoväitteet.

BEUC_lentoyhtiot”On täysin selvää, että lentomatkailu aiheuttaa merkittävän ja kasvavan osuuden kasvihuonekaasupäästöistä. Tämän tiedon valossa on uskomatonta, että lentoyhtiöt saavat vapaasti houkutella kuluttajia ilmastoystävällisillä viesteillä, kuten ”CO2-kompensoitu” tai ”CO2-neutraali”. Kehotamme viranomaisia puuttumaan tähän kuluttajia vakavasti harhaanjohtavaan käytäntöön", kommentoi BEUC:n apulaispääjohtaja Ursula Pachl kesäkuussa 2023.

Suomen kuluttaja-asiamiehen mukaan Finnairin ympäristöväittämän perusteella kuluttaja ei voinut  tietää, mikä merkitys markkinoinnin pääviestinä käytetyllä uusiutuvan lentopolttoaineen hankinnalla on Finnairin kokonaispäästöihin.

Mainoksesta ei esimerkiksi käynyt ilmi, kuinka suuri hankinta on suhteellisesti, mihin väittämällä verrataan tai mihin ajanjaksoon se liittyy. Markkinoinnissa korostettu väite voitiin ymmärtää jopa niin, että Finnair olisi siirtynyt kokonaan uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöön ja Finnairin päästöt kokonaisuudessaan vähenisivät 80 %.

"Epämääräiset ympäristöväittämät eivät auta kuluttajia tekemään aidosti ympäristöystävällisiä valintoja. Viherpesun torjuminen on yhä tärkeämpää ja tätä tulee avittamaan myös valmisteilla oleva EU-lainsäädäntö", jatkoi kuluttaja-asiamies Väänänen.

Finnair kertoi maaliskuussa 2023 ostaneensa 750 tonnia uusiutuvaa lentopolttoainetta kumppaniltaan Nesteeltä käytettäväksi Helsinki-Vantaalta lähtevillä lennoilla. Finnair kertoi tuolloin, että puhtaassa muodossa eli 100 %:na käytettynä määrä vastaisi noin 400 lentoa Helsingistä Tukholmaan.

Finnairin selvityksestä kuluttaja-asiamiehelle ilmeni, että vuonna 2022 uusiutuvan lentopolttoaineen prosenttiosuus kaikista Finnairin käyttämistä polttoaineista oli kuitenkin vain noin 0,2 %.

Finnairin selvityksen mukaan markkinoinnissa ilmoitettu kirjaus olla hiilineutraali vuonna 2045 perustuu maaliskuussa 2020 Finnairin ja Nesteen yhteisessä tiedotustilaisuudessa julkistamaan vastuullisuusstrategiaan ja siinä asetettuun hiilineutraaliustavoitteeseen (Lue uutisemme aiheesta: Finnair ja Neste pienentävät yhteistyössä lentoliikenteen päästöjä - kohti hiilineutraaliutta).

Kuluttaja-asiamies piti Finnairin ilmausta hiilineutraaliustavoitteesta alttiina muutoksille ja epävarmuudelle sekä kuluttajien kannalta vaikeasti arvioitavana.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan Finnairin verkkosivuillaan antamat täsmentymättömät ja yleiset vastuullisuuslausumat eivät sellaisinaan riitä perustelemaan elinkeinonharjoittajan esittämiä ympäristöväittämiä, vaan kuluttajan tulee löytää vaivatta väittämän tueksi esitetty luotettava näyttö ja perustelut.

Finnair sitoutui siihen, että se ei luo ympäristömarkkinoinnillaan harhaanjohtavaa kokonaisvaikutelmaa lentomatkustamisen ympäristövaikutuksista ja käyttää ympäristömarkkinoinnissaan vain sellaisia kasvihuonekaasupäästöjä koskevia ympäristöväittämiä ja ilmauksia, jotka ovat selkeitä ja tarkkarajaisia.

Kuluttaja-asiamies muistutti Finnairia myös siitä, että ympäristömarkkinointia koskeva sääntely ulottuu Finnairin kaikkeen markkinointiin markkinointikanavasta riippumatta.


Uusiutuva lentopolttoaine mahdollistaa merkittävät päästövähennykset

Neste_biofuel_tankkiautoIlmailuala tarvitsee käyttöönsä 500 miljoonaa tonnia uusiutuvaa lentopolttoainetta vuosittain vuoteen 2050 mennessä, jonka myötä olisi saavutettavissa merkittävät päästövähennykset.

Suomalainen Neste on johtava uusiutuvien lentopolttoaineiden valmistaja. Nykyisten laajennushankkeiden myötä SAF-polttoaineiden tuotantokapasiteetti nousee kuluvan vuoden aikana 1,5 miljoonaan tonniin ja vuoteen 2026 mennessä 2,2 miljoonaan tonniin. Nesteen tavoitteena on yli 20 miljoonan tonnin valmistus vuoteen 2030 mennessä.

Käynnissä on myös useita hankkeita, joissa pyritään mahdollistamaan 100-prosenttisen uusiutuvan lentopolttoaineen käyttö lentokoneiden moottoreissa. Nykyisin suurin sallittu sekoitussuhde on 50 prosenttia.

Uusiutuva lentopolttoaine tarjoaa kestävämmän vaihtoehdon perinteiselle, fossiilipohjaiselle lentopolttoaineelle. Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine valmistetaan vastuullisesti hankituista 100-prosenttisesti uusiutuvista jätteistä ja tähteistä, kuten käytetystä paistorasvasta ja eläinrasvajätteestä.

taivas_vanat_2Vaikka SAF-lentopolttoaine vähentää päästöjä elinkaarensa aikana jopa 80 prosenttia niin poltettaessa lentokoneen moottoreissa SAF-polttoaineen CO2-päästöt ovat samalla tasolla kuin fossiilisella lentopolttoaineella. Uusiutuvasta lentopolttoaineesta vapautuu saatujen tuloksien mukaan kuitenkin vähemmän hiukkasia kuin perinteisestä kerosiinista kaikissa moottorin toimintaolosuhteissa. Tämä viittaa mahdollisuuteen parantaa ilmanlaatua lentoasemien ympäristössä ja pienentää ilmastovaikutuksia.

Lisäksi uusiutuvalla lentopolttoaineella on matalampi tiheys, mutta korkeampi energiapitoisuus yhtä polttoainekilogrammaa kohti verrattuna fossiiliseen kerosiiniin. Tämä parantaa lentokoneen polttoainetehokkuutta, sillä polttoainetta kuluu vähemmän ja polttoainemassa on pienempi.

Lue myös: